Viimsi vallavolikogu alustas uue üldplaneeringu koostamist, mille peamine eesmärk on pidurdada uute elanike sisserännet. Meie arvame, et Viimsi üldplaneering vajab kaasajastamist ja selle üle vaatamine on väga tervitatav eesmärgiga väärtustada Viimsi elukeskkonda.

Kindlasti tuleks seda teha silmas pidades alljärgnevaid väärtusi ja põhimõtteid:

 • Väärindada meie looduskeskkonda- võtame Viimsi metsad kaitse alla
 • Luua võimalused ettevõtluskeskkonna arenguks- nii loome endile ka kodulähedased töökohad
 • Keskkonda hoidvad ja säästvad lahendused- ka veemajanduses
 • Avaliku ruumi rikastamine- kaunis keskkonnas võrsub ja areneb tervem inimene
 • Avame ja väärindame mereääre- promenaad, supelranna ala, lautrikohad, väikesadamad
 • Tõhus ühistransport- koostöö Tallinnaga ja kogu Harjumaaga on siin võtmesõna
 • Jalgsikäija ja rattasõbralik Viimsi
 • Väärindame ja väärtustame Viimsi kultuuri- ja ajaloo pärandit
 • Parendame vabaajaveetmisvõimalusi- liikumise taristu nii sise, kui väliskeskkonnas on vajalik igas Viimsi külas ja saarel
 • Kaasame kogukonda, eksperte, ettevõtjaid, maaomanikke- päriselt ka!
 • Innovatiivsus ja tulevikku vaatav vaade protsessile, igas planeeringu aspektis.

Viimsi vallavolikogu 10. koosseisu 5. istung, kus kinnitati valla uue üldplaneeringu algatamine, hääletasid meie erakonna esindajad Annika Vaikla, Raimo Tann ja Ilja Ban otsuse “Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine” vastu, kuna arvesse ei olnud võetud nii meie, Ekre, valimisliidu Kogukondade Viimsi, kui ekspertide väga tugevat soovitust algatada üldplaneering Viimsi mandriosal ja saartel eraldi. Ühinesime ekspertide arvamusega, kes oma pikaajalisele kogemusele tuginedes ütlesid, et kuna tegu on kahe täieliku erineva planeerimisala keskkonnaga- mandriosa näol linnaliku elukeskkonnaga ja saarte osas rahuliku elukeskkonnaga, siis neid käsitleda ja menetleda ühtsete põhimõtete alusel on väga keeruline. Tahest tahtmata on suur riski, et saared jäävad vaeslapse rolli. Ka eesmärgid on erinevad ja samuti probleemid, mis erinevates keskkondades on. Saarte osas on väga tähtis, et planeerijad saavutaksid tiheda kontakti just konkreetse saare olustikuga, et säiliksid nii püsiasustus, kui saarele omane kultuuri- ja looduseripärad.

Viimsikeskse meeskonna liikmed peavad oluliseks, et probleemidega, mis Viimsi inimesi juba täna puudutavad ja juba kehtestatud planeeringute mõjul siia kolivate inimeste arvu tõustes aina süvenevad, tegeletaks juba täna- selge on see, et suurimad taristu kitsaskohad on meil ühistransport, vesi ja ettevõtluskeskkond. Siin tuleks vallavalitsusel selged plaanid juba täna paika saada ja lahendused leida. Uue Viimsi üldplaneeringu jõustumiseni ei saa Viimsit seisma panna ja protsessi seisule viidates kitsastkohtade lahendamisega viivitada.

Keskerakond Viimsi osakonna juht ja esindaja vallavolikogus Annika Vaikla andis teemakohase intervjuu ka ERR-le: https://www.err.ee/1608502331/viimsi-puuab-uue-uldplaneeringuga-pidurdada-uute-elanike-sisserannet