Volikogu liige Ivo Rull esitas 17. augustil toimunud vallavolikogu istungil arupärimise abivallavanem Annika Vaiklale seoses Viimsi Raamatukogu rendilepingu sõlmimisega. Avaldame vastuse arupärimisele täies mahus.

Viimsi vallavalitsus on täitnud Viimsi Vallavolikogu poolt 18. detsembril 2018.a vastu võetud otsuse Viimsi Raamatukogu kolimiseks uutesse ruumidesse. 5.detsembril. 2019. aastal avati Randvere tee 9, Viimsi Marketi, majas Viimsi raamatukogu uues kontseptsioonis. Raamatukogu üldpindala on 2 359 m². Esimesel korrusel asub avatud täiskasvanute lugejateenindusala, 100- kohaline saal, muusika- ja videostuudiod, rühmaruumid on 1 770 m². Teisel korrusel asuvad laste- ja noorteteeninduse jaoks 590 m², sh 50-kohaline saal.

Raamatukoguruumide projekteerimisel võeti aluseks rahvusvaheline standard “ISO/TR 11219:2012 specifies data for the planning of library buildings” ning  “IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections”, mille kohaselt arvestatakse raamatukogu kasulikku pinda alljärgnevalt: 100 m² 1000 elaniku kohta. Määrav on eelkõige raamatukogu asukoht – raamatukoguruumide (hoone) asukohaks peab olema kohaliku omavalitsuse keskus, kuhu on koondunud elanikkonnale põhiteenuseid osutavad kultuuri-, haridus- ja teenindusasutused. Keskne asukoht on niivõrd oluline, et see prevaleerib nõudmise ees vaiksest ja rahulikust ümbruskonnast. Ideaalis on raamatukogu rahvarohkes kohas, kus inimesed igapäevaselt liiguvad erinevate teenuste saamise eesmärgil. See liidab raamatukogu ühiskonna muude aspektidega ja raamatukogusse sisseastumine muutub loomulikuks. Need kohad on vabaaja- ja ostukeskused jm eriti külastatavad kohad (sellist suundumust on edukalt praktiseeritud raamatukogude planeerimisel viimase 20 aasta jooksul kogu maailmas). Raamatukogu on kergesti ligipääsetav kõigile elanikeleolenemata transpordivahendist, millega raamatukokku soovitakse tulla, et säästa inimeste aega. Vajalik on parkla.

Võttes arvesse Viimsi raamatukogu arengukava ja eelpool nimetatud standardit, püstitati Viimsi raamatukogu uutele ruumidele lähteülesanne, mille kohaselt uus raamatukogu peab olema:

 • JUURDEPÄÄSETAV – väljast raamatukokku kui ka raamatukogus eneses erinevatesse ruumidesse;
 • KOMPAKTNE – tagamaks nii külastajate, personali kui teavikute lihtsat liikumist;
 • PAINDLIK – arhitektuurse lahenduse, struktuuri ja teenuste poolest kogukonna vajadustest lähtuv;
 • LAIENDATAV – uuenduste operatiivse sisseviimise võimalusega;
 • MUGAV –loomaks niinimetatud „elutoa“efekti;
 • MITMEKESINE – loomaks erinevaid valikuvõimalusi kultuurilisteks, hariduslikeks, sotsiaalseteks tegevusteks;
 • ORGANISEERITUD – võimaldamaks suhet tegevuste ja külastajate vahel;
 • KESKKONNAS SÄILIV – kogude säilitamiseks;
 • TURVALINE – kontrollimaks külastajate käitumist ja teavikute turvalisust;
 • ÖKONOOMNE – asukoht; koos teiste kogukonnale oluliste, elutähtsate asutuste ja organisatsioonidega;
 • Raamatukogu põhiteenused asuvad I korrusel, lasteteenindus ja mänguala II korrusel;
 • Kaasaegne raamatukogu nõuab valgust, õhku, avarust, ruumipaigutuse muutmise võimalust jms

Täna saame öelda, et vallavalitsus on viinud ellu  arengukavas väljatoodut eesmärgid.  Viimsi raamatukogu on aastal 2021 mitte ainult raamatute kogumise ja laenutamise koht, vaid ka mitmefunktsionaalne  kogukonna info- ja kultuuriasutus, kus inimene saab tunda end vabalt ja tegeleda oma kultuuri- ja hariduslike vajadustega (suur saal 100 kohta, väike saal lastele 50 kohta, rühmaruumid – kaks 12-kohalist ja üks 6-kohaline,  viis individuaalboksi, muusika- ja videostuudio jne). Raamatukogu muutunud viimsilastele õppimise, kultuuritarbimise ja vabaajaveetmise kohaks, toetades innovaatilist atmosfääri kogukonnas, soodustades teadmiste hankimist ning pakkudes loovat keskkonda  (koolitused info- ja meediakirjaoskuse arendamiseks,  tegevustoad kui edasiarendus klubilisest tegevusest, 3D-printerid, -skännerid, laserlõikur, õmblusmasin jm). Samuti on meie kogukond saanud juurde kohtumispaiga avalikus ruumis (mõttevahetuste ja debattide toimumispaigaks – pereterapeudi jututuba, mõtlemisõhtud jms -, seltsingute kogunemiskohaks, kirjandusklubi, lauamängu ning meisterdamishuvilised, muusika- ja videohuvilised, aiandus- ja palju teisi huvilisi). Viimsi raamatukogu deviisiks on: “Astu raamidest välja!”.

Viimsi raamatukogu külastatavuse ja laenutuste näitajad on ületanud prognoositud arve vaatamata riigis kehtinud eriolukorrale ja piirangutele.

 201920202021 (aug.)
Kasutajate arv6 30613 96714 910+ 8 604
sh kuni 16 a lapsed ja noored2 3162 5333 400+ 1 084
Külastuste arv79 763112 57388 648 
Laenutuste arv122 946148 240101 198

Vastates küsimusele, mis saab Viimsi Raamatukogust 10-15 aasta pärast on minu vastuseks, et see on Viimsi vallavolikogu otsus. Teisele küsimusele on vastuseks, et vald oleks pidanud maksma trahvi summas 150 000 eurot juhul, kui vald oleks lepingut rikkunud enne üüripinna üleandmistähtpäeva.  Tänaseks 150 000 eurone trahvi nõue ei ole kehtiv kuna üüripind on vastu võetud. Vastates järgnevatele küsimustele soovin kõigepealt märkida, et tegemist on ühe valla asutuse paigutamisega suurematesse ruumidesse ja parematesse tingimustesse, et asutus saaks täita oma põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. Lisaks tuletame meelde, et Viimsi vallavolikogu on kinnitanud Viimsi raamatukogu arengukava aastateks 2016–2020. Selles arengukavas on suurima puudusena välja toodud ruumikitsikus ja arengu suunana suuremad ruumid, mis võimaldaks pakkuda lugejatele paremat teenust.

Viimsi raamatukogu viimase kahekümne viie aasta arenguloo läbivaks jooneks on olnud pidevad ruumiprobleemid. 1994. aastal pidi raamatukogu endise kolhoosikeskuse ruumidest välja kolima, sest ruumide omanik loovutas need Concordia Ülikoolile ja raamatukogu paigutati Viimsi vallamaja riietusruumidesse. 1997. aastal sai Viimsi Raamatukogu endale ruumid „Rannapere Pansionaadi” I korrusel. Alles 2005. aastal pääses raamatukogu neile kiirkorras kohandatud ruumidest ja kolis spetsiaalselt välja ehitatud ruumidesse sama maja II korrusel. Siiski oli tegemist endisest sotsiaalkorterist ümberkohandatud ruumidega, mille planeering on raamatukogu vajadusi silmas pidades ebaõnnestunud.

2009. aastast on raamatukogu esitanud taotlusi uute ruumide leidmiseks ja erinevad vallavalitsused on ümberkolimise võimalusi vaaginud. Võimalike uute pindadena on paaril korral olnud laual Kaluri tee 5 II korruse ruumid; EinStein maja projekt Selveris (mis jäi ehitamata); Viimsi Keskuse II korrus. Ehk laual ja aruteludes on kogu aeg olnud raamatukogu jaoks sobiva pinna üürimine. Sobiva üüripinna leidmiseks kuulutati 2018 a juulis välja avalik konkurss, millel oli kõigil võimalus osaleda. Konkursile laekus üks pakkumine.

Viimsi Raamatukogu avamine 2019. aastal uutes ruumides

Küsite oma arupärimises erinevate alternatiivsete lahenduste väljapakkumise kohta.

Põhimõtteliselt kaalus vallavalitsus erinevaid variante. Peamine arutelu toimus selle ümber, kas ehitada uus maja või üürida raamatukogule paremad ruumid. Uue maja ehitamine nõuab kohe märkimisväärseid rahalisi investeeringuid, mida vallavalitsus pidas otstarbekaks suunata muude prioriteetide rahastamiseks nagu heakord, teede ehitus, kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium. Teiseks leidsime, et raamatukogule ei ole otstarbekas ehitada eraldiseisvat maja. Paratamatult tuleks see maja ehitada kahasse mõne muu funktsiooniga (vallamaja, muuseum, kool), mis omakorda suurendab veelgi enam kohese rahastamise vajadust. Uurite, miks seisid vanad raamatukogu ruumid tühjana ja miks ei pikendatud üürilepingut vanades ruumides. Vanad ruumid ei vastanud enam kogukonna vajadustele ja samuti ei olnud maja konstruktsioonid projekteeritud üha kasvavale raamatute hulgale vastava kaalunumbrile. Peale vallavolikogu otsust raamatukogu ruumide kolimise suhtes alustati vanade ruumide ümberplaneerimist sotsiaalvaldkonna tarbeks. Projektide koostamine ja muud ettevalmistustööd sh riigis kehtinud eriolukord on valmimisprotsessi mõjutanud, kuid täna asub AS Rannapere Pansionaadi ruumides vastloodud Viimsi Hoolekandekeskus koos päevakeskuse ja Viimsi Pensionäride Ühenduse ruumiga. Viimsi sotsiaalvaldkond on saanud juurde väga vajaliku kaasaegse taristu oma teenuste väljaarendamiseks.

Vastuseks Teie viimasele küsimusele – Vallavalitsus leidis, et raamatukogu praeguses asukohas täidab efektiivsemalt arengukavalisi eesmärke ja vastab tänapäevastele raamatukogudele kehtivatele standarditele.

Lisaks eeltoodule soovin ära märkida, et Viimsi Raamatukogu on saanud Baltimaade rahvaraamatukogude lipulaevaks. Meie loodut käivad vaatamas ja kogemust saamas nii Eesti, kui Baltimaade raamatukogu juhid ja töötajad. Valla elanikud on raamatukogu väga soojalt vastu võtnud. Raamatukogu teenindajate sõnul on külastajate tagasiside olnud väga positiivne.

2019. a käivitunud uute ruumidega Viimsi Raamatukogu ning lähikuudel valmiv kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium annavad valla elukeskkonnale juurde uue kvaliteedi ja olulise  väärtuse – vallakodanike ja külaliste heaks on avatud kaasaegsed  kultuuri- ja kooskäimise kohad väga mitmekesiste võimalustega, mis omakorda loovad õitsengut uutele ideedele ja kogukonna arengule.  

Lugupidamisega

Annika Vaikla
abivallavanem


Lisalugemist:

1. Viimsi vald kolib kohaliku raamatukogu kaubanduskeskusesse. 18.12.2018

https://www.err.ee/885817/viimsi-vald-kolib-kohaliku-raamatukogu-kaubanduskeskusesse

2. Poeruumidesse koliv Viimsi raamatukogu hakkab ruume jagama noortekeskusega. 12.03.2019

https://www.err.ee/919119/poeruumidesse-koliv-viimsi-raamatukogu-hakkab-ruume-jagama-noortekeskusega

3. Lugejad aitasid Viimsi raamatukogul uutesse ruumidesse kolida. 10.11.2019

https://www.err.ee/1001515/lugejad-aitasid-viimsi-raamatukogul-uutesse-ruumidesse-kolida

4. Viimsi raamatukogu saab uues kohas neli korda suuremad ruumid. 22.11.2019 https://www.harjuelu.ee/viimsi-raamatukogu-saab-uues-kohas-neli-korda-suuremad-ruumid/

5. Viimsis avatakse kaubanduskeskuses raamatukogu. 02.12.2019 https://www.err.ee/1009623/viimsis-avatakse-kaubanduskeskuses-raamatukogu

6. Fotod: Viimsis avati kaubanduskeskuses raamatukogu. 05.12.2019

https://www.err.ee/1010622/fotod-viimsis-avati-kaubanduskeskuses-raamatukogu

7. GALERII | Viimsis avati uus uhke raamatukogu. 22.12.2019

https://www.ohtuleht.ee/987267/galerii-viimsis-avati-uus-uhke-raamatukogu

8. Koroona ajal laenutab Viimsi raamatukogu lugemist kontaktivabalt. 18.02.2021 https://viimsiteataja.ee/huvitavat/koroona-ajal-laenutab-viimsi-raamatukogu-ka-kontaktivabalt/

9. Reporter: Eesti ühes rikkamas vallas Viimsis on asutud inimestele kingitusi jagamas. 18.03.2021

https://reporter.elu24.ee/7204862/reporter-eesti-uhes-rikkamas-vallas-viimsis-on-asutud-inimestele-kingitusi-jagamas

10. “Pikku-Oodi” nousi virolaiseen Viimsin kaupunkiin, Suomen Kauppalehti. 28.11.2020  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/pikku-oodi-nousi-virolaiseen-viimsin-kaupunkiin/7904aa3d-4e93-4f15-bc7c-5f15a39194b8

11. Viimsi Raamatukogus salvestati videolõik ETV saatesse (OP20.10.2020) ja saade „Jah, härra peaminister“. 10.08.2021

12. Viimsi Raamatukogu on nomineeritud nii siseinterjööri, kui muude sisustustelementide osas.  https://defol.io/kuldmuna/2020-viimsi-raamatukoguhttps://arhitektuuripreemiad.ee/objekt/viimsi-raamatukogu/