Viimsikeskne valimisprogramm 2021–2025


Arenguks on vaja teha
õigeid käike ja turvalisi valikuid, oskust mõelda ja tegutseda, julgust öelda ja vastutada. Eesti Keskerakond on aastate jooksul tõestanud nii kohalikes omavalitsustes kui ka Riigikogus ja valitsuses, et suured asjad on võimalikud. Aastal 2021 juhib Keskerakond kohalikku elu ligi pooltes omavalitsustes. 

Erakorraliste pensionitõusude elluviimine, peretoetuste tõstmine, ammu rohtukasvanud raudteede taastamine, inimeste liikumisvõimaluste avardamine tasuta ühistranspordi abil Eesti pealinnas ja maakonnaliinidel, omavalitsuste tulubaasi tõstmine kodupaiga arenguks, vajalikud sotsiaaltoetused julgelt naeratamiseks või ka kõige raskemateks hetkedeks – oleme alati seisnud iga Eestimaa inimese, iga linna ja küla eest. 

Seetõttu ongi valijad kohalike omavalitsuste valimistel toetanud ülekaalukalt just Keskerakonna meeskonda oma kodukohas. Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel saavutasime peaaegu 160 000 inimese toetuse, mis oli kolmandik hääletajatest. Oleme nende usalduse nelja aasta jooksul realiseerinud tegudeks omavalitsustes üle kogu Eesti. Töötame selle nimel, et igaüks meist tunneks end väärtustatuna, iga Eesti pere tunneks ühiskonna toetust ning riik oleks õiglasem kõigile. Mida oleme lubanud, seda oleme teinud. 

Sinu otsusest 11.–17. oktoobril sõltub mitte ainult Viimsi tulevik, vaid ka Sinu, Sinu pere ja sõprade, sugulaste ja naabrite käekäik. Keskerakonna Viimsi osakonnal on Viimsikeskne pikk plaan, kuidas edasi liikuda, me teame, millised on meie ees seisvad väljakutsed ning kus tuleb senisest veelgi enam pingutada. Eesti suurimal erakonnal on rohkelt teotahtelisi inimesi ning kogemusi ja teadmisi, et head mõtted Viimsis üheskoos ellu viia. 

Hea haridus, turvaline kodu ja vääriline töökoht peavad olema kättesaadavad kõigile viimsilastele. Hindame kõrgelt  meie eakate panust. Kaasame otsustamisse neid viimsilasi, kes oma kodukoha käekäigu eest aktiivselt seisavad. Tähtis on tervena elatud eluaastate pikendamine, et elaksime oma kodus õnnelikumalt. Meie loodus ja mets peavad olema kaitstud ja heaperemehelikult majandatud, rohealad jääma alles ning keskonnasäästlik mõtteviis olema esikohal.

Loe lähemalt Keskerakonna Viimsi osakonna eesmärke ning uuri kandidaatidelt, millised plaanid on meie meeskonnal koduvalla heaks. Tee turvaline valik ja anna oma hääl Viimsikesksetele inimestele, kes on aastate jooksul end tõestanud  poliitikas, ühiskondlikus tegevuses ja ettevõtluses

Keskerakonna Viimsi osakond


KODUKOHTA VÄÄRTUSTAV VIIMSI

 1. Peatame Viimsi elanike juurdevoolu ja suuname ressursid viimsilastele kvaliteetsete lasteaia- ja koolikohtade tagamiseks, infrastruktuuri, transporditeenuse arendamiseks ning looduskeskkonna säilitamiseks.
 2. Ehitus- ja parendustöid planeerides jälgime looduskeskkonna säilimist, juriidiliselt korrektset asjaajamist ning kogukonna arvamuse kaasamist. Iga planeeringu keskmes peab olema inimese ja keskkonna kooskõla. 
 3. Loome transporditoetuse, mis võimaldab viimsilastel kasutada Tallinna ühistransporti tasuta.
 4. Peame oluliseks arvestada veelgi enam ühistranspordikorralduses inimeste tegeliku liikumisega ning tugevdame koostööd Tallinnaga ühistranspordivõrkude parendamiseks.
 5. Toetame ettevõtluse arengut Viimsis, aitame suurendada kodulähedaste töökohtade loomist vallas vähendamaks pendelrännet.
 6. Toetame Viimsisse oma turuplatside ja äritänava loomist liitmaks kohalikku kogukonda. 
 7. Planeerimistegevuses arvestame inimeste turvalisust.
 8. Kiirendame kergliiklusteede ja tänavavalgustuse rajamist Viimsi poolsaare ida-kaldal (Randvere ja Muuga küla).
 9. Rikastame Viimsi avalikku ruumi, loome kogukonda ühendava valla keskväljaku ning rajame rannapromenaadi, mis koos  terviseradade ja mõisapargiga moodustab tervikliku jalutusteekonna.
 10. Seisame selle eest, et Taluranna tee 3 kinnistu Haabneeme alevikus saaks puhkealaks koostöös kogukonna soovidega.


KOGUKONNAST HOOLIV VALLA JUHTIMINE

 1. Peame oluliseks  kiirendada Viimsis asjaajamist. Selleks võtame volikogu tasandil vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel kuni 15 päevaga
 2. Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel. Kaasame külavanemad kogukondade tegutsemist puudutavate otsuste tegemisse.  
 3. Toetame kogukonnaalgatuse ja -hääletuse võimaldamist kohaliku omavalitsuse tasemel. Võtame kasutusele e-lahendused, et edendada  Viimsis kohalikku rohujuure-demokraatiat ning anda kaasarääkimise võimalus kõigile, kes on huvitatud.
 4. Toetame kaasava eelarve osakaalu kasvatamist seniselt 50 000 eurolt vähemalt 100 000 euroni ja küladepõhise eelarve rakendamist. 
 5. Loome senisest mitmekesisemaid võimalusi motiveerimaks ja toetamaks vabatahtlikke tegevusi nii kogukonna tugevdamiseks kui ka vabatahtliku pääste- ja abipolitsei tegevuseks.
 6. Tagame kvaliteetse ja kättesaadava merepäästeteenuse. Loome tingimused isikukaitse- ja päästevarustuse hoiustamiseks ja hooldamiseks (merepäästejaamad).
 7. Tugevdame korrakaitseametniku funktsiooni ja leiame lahenduse parkimisprobleemidele Viimsi vallas. 
 8. Pöörame kriisiolukordades rohkem tähelepanu elanike teavitamisele, sealhulgas lepime asutuste koostöös kokku omavahelised infokanalid.
 9. Hoolitseme selle eest, et Viimsil oleks ajakohane hädaolukorra lahendamise plaan, mis tagab toimetuleku võimalike ootamatute olukordade ning kriisidega.
 10. Lähtudes arengustrateegiast „Eesti 2035“ ja kaasates kohalikke elanikke, püstitame Viimsis pikemaajalised eesmärgid ja koostame tegevuskava nende saavutamiseks.


LOODUST JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV VIIMSI
 

 1. Toetame terviklikku lähenemist inimese tervise edendamisel ja keskkonna hoidmisel. Selleks laiendame ja loome keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed, virgestus- ja puhkealad ning erinevad keskkonnahariduslikud programmid. Loome paremad võimalused sorteeritud prügi kogumiseks ja efektiivseks prügimajanduseks, käsitleme jäätmeid kui ressurssi.
 2. Taastame ja kaitseme elurikkust Viimsis. Säilitame ja taastame looduskeskkonda ja -kooslusi.
 3. Avame kallasrajad,  korrastame ujumiskohad ja rajame paadilautrid. Teeme Viimsi avaliku ruumi atraktiivseks nii elanikele kui külastajatele.
 4. Peame oluliseks säästvat arengut toetavat majandust ja toetame puhta toiduga isevarustatuse võimekuse kasvu Viimsis. 
 5. Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise, tagame kõrgendatud avaliku huviga rohealade ruumiliselt, maastikuliselt ja ökoloogiliselt läbimõeldud planeerimise, kasutamise ja kaitse ning õigusliku regulatsiooni. Lõpetame lageraie kõrgendatud avaliku huviga aladel ja peatame metsamaa sihtotstarvete muutmise.
 6. Koostöös teiste omavalitsustega panustame paindliku ja keskkonnasõbralikku energiat kasutava ühistranspordi kasutuselevõttu. 
 7. Loome tingimused süsinikuneutraalse Viimsi poole liikumiseks. Selleks toetame taastuvenergia tootmise võimaluste laiendamist, sealhulgas elutähtsate süsteemide energiaga varustatuse tagamist ka kriiside korral. Uute energiaallikate rakendamisel tuleb tagada energeetiline julgeolek, mille üheks alustalaks on energeetiline sõltumatus.
 8. Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada. 
 9. Loome juurde lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakuid.


HARIDUST JA KULTUURI HOIDEV VIIMSI

 1. Maksame põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis käivatele kuni 19-aastastele lastele iga-aastast ranitsatoetust, et katta koolialgusega seotud kulusid vähemalt jooksva aasta elatusmiinimumi määras (2020. aastal 220,48 eurot).
 2. Seisame gümnaasiumi laiendamise eest juurdeehituse näol, loome täiendavaid  gümnaasiumikohti Viimsi õpilastele ja vähendame õpirännet teistesse omavalitsustesse.  
 3. Parandame tugiteenuste (sh psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi) kättesaadavust kõigis kooliastmetes nii õppuritele kui ka õpetajatele. 
 4. Seame prioriteediks õpilaste ja õpetajate vaimse tervise heaolu. Toetame vajalike teenuste arendamist ja kättesaadavust.  
 5. Jätkame koolide kiusamisvabaks muutmist. Pöörame eraldi rõhku virtuaalsele kiusamisele ja internetiturvalisusele. 
 6. Toetame süvaõppeklasside loomist koolides (IT, keeled, ettevõtlus jms).
 7. Toetame noorte õpetajate tööleasumist Viimsi  koolidesse. Loome motivatsioonipaketid ja seisame palgatõusu eest, rajame õpetajate üürimajad (munitsipaalkorterid).
 8. Toetame kvaliteetse  digiõppe ja ühtsete digiõppelatvormide kättesaadavuse arendamist kõikides Viimsi koolides.
 9. Toetame rahva- ja pärimuskultuuri säilimist ja arendamist. Tõstame au sisse rahvapärimuse tähtpäevad ning isamaalise kasvatuse. 
 10. Rajame Viimsi Vabaõhumuuseumisse külastushoone, mis toetaks ka taluturgu kaasaegsete olmetingimustega.   
 11. Korrastame Haabneeme klindiastangu ja loome sinna tervikliku puhkeala koos Viimsi laululava ja lipuväljakuga.
 12. Ehitame Pärnamäe koolihoone ja lasteaia ning sporditaristu nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks.  


SOTSIAALSELT TASAKAALUS VIIMSI

 1. Tõstame omastehooldaja toetuse vähemalt elatusmiinimumini (2020. aastal 220,48 eurot).  
 2. Toetame Viimsi valla heaoluprofiili tegevuskava väljatöötamist ja rakendamist.
 3. Toetame valdkondade ülese ennetusstrateegia väljatöötamist, et ennetustegevused oleksid süsteemsemad ja mõjusamad. 
 4. Vähendame inimeste omaosalust hooldusteenuste tasumisel. Toetame jätkuvalt toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel.
 5. Rajame kogukondlikud teenusmajad vanemaealistele ja teistele abi vajavatele inimestele. 
 6. Arendame koos teenuskasutajatega välja kodulähedased teenused Viimsi Hoolekandekeskuses – puudega laste lapsehoiuteenus, koduhooldusteenus ja toetame kodulähedaste teenuskohade loomist erivajadusega inimestele.
 7. Tagame, et Viimsi vallas töötaks piisavalt lastekaitsetöötajaid, arvestades elanikkonna kasvu ja laste arvu suurenemist. 
 8. Lähtume jätkuvalt mõttest, et sotsiaalteenuste pakkumisel peavad olema esikohal inimene ja tema vajadused. Tagades abi- ja tugiteenused, võimaldame eakatel elada võimalikult kaua oma kodus. Erivajadustega inimeste puhul liigume teenuste puudest lahti sidumise suunas. Tagame proaktiivse abi kehtiva õiguse piires. 
 9. Tagame eakatele ja erivajadustega inimestele võimaluse mugavaks liikumiseks ja koostöös erivajadustega inimeste esindusorganisatsioonidega muudame avaliku ruumi kõigile paremini ligipääsetavaks. Peame oluliseks, et avalikus rannas oleks puuetega inimestele võimaldatud ligipääs merele.
 10. Jätkame erivajadusega inimestele tugiteenuste (tugiisiku- ja lapsehoiuteenus, sotsiaaltransport) osutamist.
 11. Töötame välja sotsiaalprogrammid igas vanuses elanike toetamiseks. Suurendame riskiisikute toetamist ja lõimimist ning loome formaadid taastava õiguse rakendamiseks.
 12. Parandame hoolekande- ja esmatasandi tervishoiuteenuste integreeritust.


VÄÄRIKAT PENSIONIPÕLVE VÄÄRTUSTAV VIIMSI

 1. Peame oluliseks tervena elatud eluaastate pikendamist, et eakad elaksid oma kodus tervemalt ja õnnelikumalt. Töötame välja sekkumismeetmed, et ennetada sotsiaalset isolatsiooni. 
 2. Toetame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimaluste laiendamist – jooga, võimlemine, kepikõnd, rahvatants, ujumine, bowling, ekskursioonid nii Eestis kui välismaal. Jätkame pensionäridele soodustingimustega ujula kasutamise võimaldamist.
 3. Loome eakatele võimalusi ja soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks Viimsi Artiumis ja Päevakeskustes – kunsti- ja muusikaringid, teatrikülastus, keeleõpe jne. 
 4. Jätkame pensionäridele ühekordse toetuse maksmist ja tõstame toetust 20 euro võrra aastas.
 5. Taaskäivitame Väärikate Ülikooli loengud Viimsi eakatele, väärtustame elukestvat õpet ja enesearengut.
 6. Toetame Rannapere Pansionaadi tegevuse jätkamist ja laiendamist.
 7. Soodustame ja toetame Viimsi Pensionäride Ühingu, Seenioride Nõukoja jt eakate ühingute ja klubide tegevust.
 8. Loome eakatele ühistegevuse platvormi, mis soodustab aktiivset ühiskondlikku eluviisi, toob rõõmu omavahelisest suhtlusest ning igapäevateenuste vastastikku pakkumisest ja kasutamisest.
 9. Tunnustame iga-aastaselt Viimsi eakaid aktiivse ühiskondliku panuse eest.
 10. Maksame sünnipäevatoetust 90-aastastele ja vanematele Viimsi elanikele 100 eurot igal sünnipäeval.
 11. Toetame lahenduste loomist, mis tõstavad eakate digipädevust.


NOORTE ARENGUT TOETAV VIIMSI

 1. Jätkame huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamisega. Loome igale Viimsi lapsele võimaluse osaleda tasuta ühes huvialaringis. 
 2. Toetame noorteühingute ja -volikogude tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike ja  küsimuste otsustamisse.
 3. Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist. Soodustame parema ligipääsu praktika ja vabatahtliku töö võimalustele.
 4. Täiendame Viimsi Noortekeskuses pakutavaid teenuseid, töötame välja noorsootöötajate motivatsioonipaketi, kaasame noorsootöösse enam 16+ noori ning liidame Skatepargi Viimsi Noortekeskusega.
 5. Toetame ettevõtlusõpet ja noorte omaalgatust, loome ettevõtjate ja noorte ümarlaua.
 6. Suurendame õpilasmaleva rühmade arvu ning arendame koostööd ettevõtetega võimaldamaks tööpraktikat rohkematele Viimsi noortele.


TERVIST EDENDAV, SPORTLIK VIIMSI

 1. Peame Viimsi inimeste, sh noorte, vaimset ja füüsilist tervist väga oluliseks. Suuname fookuse vaimse tervise teenuste arendamisele ja kättesaadavusele ja töötame välja süsteemsed ennetustegevused.
 2. Toetame liikumisharrastuse võimaluste laiendamist, laste, noorte ja täiskasvanute  sporditegevust.
 3. Ehitame Viimsi kergejõustiku- ja jalgpallihalli ning riigigümnaasiumile spordihoone
 4. Edendame tervisespordi võimalusi – loome ühtse terviseradade võrgustiku poolsaare lääne ja ida kalda vahel.
 5. Rajame rannalõigule Kaevuaia teest Kabelikivideni tervise-, õppe- ja matkaraja.
 6. Toetame Viimsis toimuvate suurte spordiürituste korraldamist ja soodustame erinevate spordialade aktiivset harrastamist.
 7. Rajame mängu-  ja spordiväljakud ning arendame muud liikumisvõimalused kodukoha läheduses tagades ligipääsu ka erivajadusega inimestele.
 8. Toetame perearstide tööleasumist Viimis valda ja uute nimistute avamist. Seisame selle eest, et igale viimsilasele oleks kättesaadav kvaliteetne ja kodulähedane perearstiteenus.
 9. Remondime ja kaasajastame Viimsi kooli ujula ning ehitame juurde väikelastebasseini, kus on võimalik ka beebidega ja erivajadustega lastel ujumas käia.

Valimisprogramm “Viimsikeskne” on kinnitatud 06.08.2021.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda viimsi@keskerakond.ee või +372 5664 7630.