Rahandusministeerium viis eelmise aastal läbi rahulolu uuringu avalike teenuste osutamisest kohalikes omavalitsustes. Uuring näitas liikuvuse valdkonnas järgmisi tulemusi – kõige rohkem on Viimsi vallas probleeme transpordi kättesaadavusega, mida hinnati 5 punktiga 9-st võimalikust.

Võrdluseks on Saue vallas kättesaadavust hinnatud 9 punktiga. Rahuolu ühistranspordiga hinnati pelgalt ühe punktiga kolmest võimalikust. Negatiivse hinnangu sai ka Pargi ja reisi süsteemi rakendamine, mis sai hindeks null punkti. Nii et ülaltoodud näited osutavad vajakajäämistele ning samuti arenguvõimalustele ühistranspordi valdkonnas. Lühidalt öeldes – valla ühistranspordikorraldus vajaks ümberkorraldamist, et üle Viimsi oleks igal pool tagatud elanikele ühtlasel tasemel teenuste kättesaadavus. Poolsaare idaranniku elanikele on Viimsi põhilised avalike teenuste osutamise kohad (Viimsi kool, vallavalitsus, huvikeskus, SPA hotell, suurkauplused jne) raskesti ligipääsetavad valla bussiliinide liiga hõreda sõidugraafiku tõttu.

Radikaalsemaks meetmeks ühistranspordi edasiarendamisel oleks viimsilastele tasuta ühistranspordi tagamine nii vallasiseselt kui ka Tallinnas. Teatavasti kehtestas Tallinn 1. jaanuarist 2013 oma elanikele tasuta ühistranspordi, millele eelnes rahvaküsitlus, kus 75,5% osalejatest ütles tasuta ühistranspordile JAH!

Kokkuvõtted Tallinna tasuta ühistranspordi kasutamisest esimese rakendusaastal näitasid, et see üritus töötab ja täidab oma põhieesmärke – teenus on kõikidele soovijatele kättesaadav ja seda tasuta. Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli KTH uurimisgrupp analüüsis ühistranspordi kasutamist 2014. aastal ning leidis, et ühistranspordi kasutamine on suurenenud 1,5% võrra. Esimese aasta kohta oli see päris hea tulemus ning järgmistel aastatel on see näitaja olnud suurem. Tasuta ühistranspordi sisseviimisel laekumata jäänud piletitulu on kaetud linna elanike pideva ja kiire arvu kasvu ja sellest tuleneva maksutulude suurenemisega. Tallinna eeskujul viidi tasuta ühistransport sisse paljudes maakondades üle Eesti, sh ka osades Harjumaa valdades.

Tallinna edu selles valdkonnas on avanud head võimalused naabervaldadele koostöös Tallinnaga tasuta ühistranspordile üleminekuks. Seda eriti silmas pidades Viimsi valda, millel on Tallinnaga ülitugevad sotsiaal-majanduslikud sidemed – enamik viimsilastest käib Tallinnas tööl või koolis. Vajadus sellise koostöö järgi Tallinna ja Viimsi vahel on ilmne – Tallinna ülepiirilised bussiliinid on suure kasutatavusega liinid, seda mõlemas suunas. Näiteks sõidu valideerimise tulemusel saadud andmetel oli ajaperioodil 2019 august – 2020 august mõlemas suunas 328 195 sõidukorda ja see oli COVID-19 haiguse tippaeg. Aga aasta varem samal perioodil oli see number üle 480 000.

Allakirjutanu arvates peaks Viimsi elanik saama võrdsed võimalused tasuta Tallinna ühistranspordi piiriülestel liinidel sõitmiseks Tallinna elanikega. Selleks tuleks viimsilased integreerida Tallinna tasuta ühistranspordi süsteemi. Aeg on igati küps, et sellega alustada juba järgmisel aastal tõsiste ja konstruktiivsete läbirääkimistega kõige osapooltega. Eelnevatel aastatel peetud läbirääkimised ja konsultatsioonid ei ole siiani seda probleemi lahendanud. Tasuta ühistransport motiveeriks ka Viimsis elavaid, kuid valda sisse kirjutamata elanikke, keda 2017. aasta Viimsi liikuvusuuringus viidatud mobiilpositsioneerimise andmete kohaselt oli 4200 inimest, oma elukohta ametlikult siia registreerima. Sellega kaasnev täiendav maksutulude laekumine aitaks olulisel määral katta valla kulusid tasuta ühistranspordi sisseviimisel. Maksutulu vallale laekuva füüsilise isiku tulumaksu näol 4200 inimese kohta oleks orienteeruvalt 10 miljonit eurot, võttes aluseks 2020. aasta keskmise palga andmed.

Vallavolikokku valimisel seisan selle eest, et kõigil Viimsi elanikel oleks võimalik kasutada ühistransporti tasuta Tallinna piiriülestel liinidel.


Kaarel-Mati Halla
Eesti Keskerakonna kandidaat Viimsis nr 141